ทำนาโยน : ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ร่วมเป็นเจ้าของนาข้าวขั้นต่ำ 4.5 ตร.วา
ได้ข้าว 5 กก. ราคา 940 บาท (รวมจัดส่ง)

พื้นที่ทำนาโยนให้ร่วมเป็นเจ้าของ
7 ไร่
คงเหลือ
587 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
พฤษภาคม 60 - ตุลาคม 60

14.1832200,100.6978990