ทุเรียนชะนีไข่ : ทำการเกษตรแบบปลอดภัย
อ.แกลง จ.ระยอง

ร่วมเป็นเจ้าของทุเรียนชะนีไข่ (จัดส่งเป็นลูกน้ำหนักรวม 10 กิโลกรัม)
ราคาชุดละ 2,400 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวนทุเรียนชะนีไข่
50
คงเหลือ
44 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
ธันวาคม 60 - ปลายเดือนเมษ.61

12.7579523,101.7362959