น้ำตาลน้ำอ้อย
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ร่วมเป็นเจ้าของต้นอ้อยเพื่อแปรรูปเป็นน้ำตาลน้ำอ้อยขั้นต่ำ 1 แพค(6ขวด)
ราคาเริ่มต้นแพคละ 475 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

น้ำตาลน้ำอ้อยให้ร่วมเป็นเจ้าของ
1,000 ขวด
คงเหลือ
131 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
พฤษภาคม 60 - มีนาคม 61

13.6070890,99.5809830