น้ำผึ้งป่า: ชุมชนหินลาดใน
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ร่วมเป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าขั้นต่ำ 1 ขวด (450 กรัม)
ราคาเริ่มต้น 510 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวนน้ำผึ้งป่าให้ร่วมเป็นเจ้าของ
140 ขวด
คงเหลือ
49 หน่วย
ช่วงเวลาวางกล่องบ้านผึ้ง - ส่งมอบผลผลิต
มกราคม 60 - มิถุนายน 60

19.3239879,99.4221376