แพคเกจทริป 3 วัน 2 คืน รวม 3,500 บาท/ท่าน
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดแพคเกจประกอบด้วย
1. ค่าเช่าเหมารถดินทางเข้าพื้นที่ไป-กลับ (ขึ้นรถที่ประตูเมือง จ.เชียงใหม่)
2. ค่าที่พัก 3 วัน 2 คืน และ ค่าอาหาร 7 มื้อ
3. ค่าวิทยากรชาวเขาปกาเกอะญอพาท่องเที่ยวชุมชน

จำนวนนักท่องเที่ยว
10
คงเหลือ
10 หน่วย
ช่วงเวลาท่องเที่ยว
30 มี.ค. - 1 เมษ.

18.6810000,98.5499436